Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piła

Pomoc Powiatu Pilskiego osobom z autyzmem 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Obchody mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. 
Powiat Pilski prowadzi instytucjonalną pomoc dla osób ze spektrum autyzmu, który najczęściej  charakteryzuje się zakłóceniami w zdolności komunikowania uczuć i budowania relacji interpersonalnych.  

Placówką Powiatu Pilskiego, która na co dzień prowadzi specjalistyczną pomoc dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu jest Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile. Tutaj dzieci i młodzież mogą liczyć na fachową diagnozę oraz terapię psychologiczną, logopedyczną, a rodzice na konsultacje.

Diagnoza logopedyczna koncentruje się głównie na ocenie umiejętności komunikacyjnych, sprawności językowej, rozumienia mowy  oraz na zaburzeniach artykulacyjnych. Rodzicom  przekazywana jest informacji na temat placówek przedszkolnych i szkolnych, publicznych i niepublicznych,  do których dzieci z autyzmem mogą uczęszczać.

W terapii logopedycznej praca skupia się na trudnościach komunikacyjnych. Jedną z pierwszych umiejętności, którą  powinny opanować dzieci z autyzmem jest umiejętność naśladowania, jako bazy do nauki mowy.

Diagnoza psychologiczna polega na ocenie poziomu rozwoju intelektualnego, radzenia sobie w sytuacjach społecznych, zaburzeniach autoagresywnych i agresywnych, rozumienia norm społecznych, zachowań depresyjnych, umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, zdolnościami abstrahowania, rozumowania arytmetycznego, definiowania pojęć, różnic w sferach słownej i bezsłownej.

W terapii psychologicznej dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera praca skupia się na: poprawie kontaktu wzrokowego, rozwijaniu umiejętności społecznych, współpracy w grupie, rozwijania umiejętności współpracy w parach, doskonalenia i rozumienia sytuacji społecznych, modelowania pożądanych zachowań, uczenia odporności na trudne sytuacje, radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami w akceptowalny społecznie sposób.

Diagnoza pedagogiczna dotyczy dojrzałości szkolnej, opanowania wiadomości i umiejętności szkolnych, trudności wychowawczych. Po ocenie zakłóceń u dziecka prowadzona jest odpowiednia terapia pedagogiczna.
Kontakt ZPPP w Pile:  67 350 90 97, szczegóły na stronie internetowej TUTAJ
________________________
Od 2020 roku działa Filia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi przy ul. Orlej 29 w Motylewie. Prowadzone tu są różne terapie dla osób dorosłych. Filia liczy 15 miejsc. Obecnie z pomocy terapeutów korzysta tu 8 osób, wolnych jest 7 miejsc.
  
Na utworzenie filii Powiat Pilski w 2019 r. pozyskał od Wojewody Wielkopolskiego 813 tys. zł. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz filii w Motylewie zlecono organizacji pożytku publicznego - Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej z siedzibą w Koszalinie.
Kontakt: PCPR w Pile, tel. 67 349 12 08 lub ŚDS, tel. 67 215 57 12, szczegóły na stronie internetowej TUTAJ
_____________________
Fachową pomocą psychologów i terapeutów są również otoczeni wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Śniadeckich w Pile.  

Dzieci z autyzmem uczą się tu w małolicznych klasach, do 4 osób. Klasy umiejscowione są w innym budynku, gdzie zapewniony jest spokój i mniej bodźców zakłócających funkcjonowanie. Uczniowie mogą korzystać z internatu Ośrodka, gdzie uczą się umiejętności z zakresu samoobsługi i samodzielności oraz nabywają umiejętności społeczne.

Każdy uczeń ma opracowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny realizowany przez zespół nauczycieli, wychowawców i specjalistów  we współpracy z rodzicami. Uczniowie objęci są zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Korzystają z dostosowanych dla nich nowoczesnych narzędzi  dydaktycznych.

Poprzez naśladowanie, modelowanie uczeni są radzenia sobie w sytuacjach takich jak wyjście do sklepu, do fryzjera, wyjścia do instytucji kulturalnych, biblioteki, na bowling, basen.

Ośrodek współpracuje w zakresie promowania wiedzy o autyzmie i pracy z dziećmi z autyzmem z fundacjami: Jim, Synapsis. Zapewnia konsultacje psychologa i pedagoga dla rodziców uczniów. W przypadku pojawiających się różnego typu trudności szkoła współpracuje się z MOPS, kuratorami sądowymi i społecznymi.
Kontakt: tel. 67 210 68 81, szczegóły na stronie internetowej TUTAJ