Dementujemy nieprawdziwe informacje Urzędu Miasta Piły na temat mostu B. Krzywoustego W odniesieniu do informacji, która ukazała się na stronie internetowej Miasta Piły informujemy, że zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2020 r. IV SA/Po 564/19 obowiązek wykonania ekspertyzy stanu technicznego mostu im. Bolesława Krzywoustego znajdującego się w ciągu ul. 11 Listopada w Pile spoczywa na Prezydencie Miasta Piły.
 
Zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 31 grudnia 2007 r. Prezydent Miasta Piły odpowiada za utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Piły oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym m.in. wykonywanie robót utrzymaniowych i interwencyjnych. Przeprowadzona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Pile kontrola obiektu w dniu 31 stycznia 2019 r. wykazała szereg nieprawidłowości i skutkiem czego było nałożenie na Prezydenta Miasta Piły obowiązku wykonania ekspertyzy stanu technicznego mostu.
 
Podczas kontroli stwierdzono m.in.:
– uszkodzenie i skorodowanie balustrad i ich mocowania do konstrukcji,
– uszkodzenia nawierzchni chodników,
– przechylający się w stronę jezdni nierówny i miejscami luźny krawężnik,
– niedrożność kratek ściekowych,
– brak właściwego umocowania w konstrukcji mostu jednej z lamp oświetleniowych,
– obniżenie i nierówność w powierzchni jezdni dylatacji.
Stwierdzono też szereg nieprawidłowości w konstrukcji obiektu.
 
Większość ze stwierdzonych nieprawidłowości świadczy o braku właściwego utrzymania obiektu przez Prezydenta Miasta Piły i wynika z wieloletnich zaniedbań w tym zakresie.
 
W obiegu prawnym pozostaje zatem postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile o nałożeniu obowiązku dostarczenia ekspertyzy na Zarząd Dróg i Zieleni w Pile działający w imieniu zarządcy obiektu – Prezydenta Miasta Piły. Ekspertyza ta ma być dostarczona do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile, a nie do Zarządu Powiatu w Pile.