Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piła

Mieszkańcy negatywnie ocenili gospodarkę wywozu odpadów w gminach naszego powiatu Przez kilka tygodni trwała ankieta wśród mieszkańców powiatu pilskiego, w której mogli wyrazić swoją opinię na temat gospodarki wywozu odpadów, zwłaszcza wielkogabarytowych, którą w imieniu większości gmin na terenie powiatu pilskiego, w tym Pile zarządza Związek Międzygminny Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

- W ciągu kilkunastu minionych tygodni mieszkańcy gmin, których włodarze kilka lat temu powołali ZM PRGOK, a który to na ich zlecenie i w ich imieniu zarządza gospodarką odpadami, zgłaszali wiele zastrzeżeń co do częstotliwości ich odbioru i wysokich cen za realizowane usługi – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Niepokój mieszkańców budził fakt, że w pierwszym półroczu 2019 roku, zwłaszcza w kwietniu i w maju wiele odpadów, zwłaszcza wielkogabarytowych zalegało na ulicach gmin, w których ich wywozem zarządza  ZM PRGOK. Do tego cena za te usługi na całym obszarze działania ZM PRGOK wzrosła z 23 mln zł rocznie do 54 milionów zł rocznie. Wzrosła też wysokość opłat za te usługi, którą odczują mieszkańcy. Za wywóz segregowanych odpadów z 10 zł na 15 zł, mieszanych z 15 zł na 35 zł od osoby.
- Samorząd powiatowy jest odpowiedzialny za politykę w zakresie ochrony środowiska. W tej sytuacji zasadne było przeprowadzenie ankiety – dodaje starosta.

W ankiecie wzięły udział 874osoby. Oto pytania i odpowiedzi:

Czy jesteś zadowolony z harmonogramu wywozu odpadów wielkogabarytowych i pozostałych odpadów komunalnych?
92 procent respondentów odpowiedziało: NIE, 8 procent: TAK

Czy uważasz, że odpady gabarytowe powinny być odbierane przynajmniej raz na kwartał?
94 procent respondentów odpowiedziało: TAK, 6 procent: NIE

Odbiór odpadów wielkogabarytowych powinien być:
88 procent respondentów odpowiedziało: bezpłatny
11 procent respondentów odpowiedziało: za częściową opłatą
1 procent respondentów odpowiedziało: w pełni odpłatny.

Wyniki ankiety są jednoznaczne. Mieszkańcy nie są zadowoleni z dotychczasowej polityki odbioru odpadów zwłaszcza wielkogabarytowych, a nie jest wykluczone, że ceny za te usługi jeszcze wzrosną.

- Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy i to one są za to odpowiedzialne. Ich włodarze mogą powołać do realizacji tych zadań związek międzygminny, tak jak to uczyniły w przypadku ZM PRGOK, jednak nie zwalnia to ich z odpowiedzialność za gospodarkę odpadami, bo związek działa niejako na ich rzecz i w ich imieniu. W tej sytuacji włodarze gmin powinny wymusić na PRGOK realizację zadań, które mu powierzyły, i za które mieszkańcy gmin, należących do związku, tak dużo już płacą – podsumowuje Eligiusz Komarowski, starosta pilski.